Politika konfidencijalnosti

Ova Politika u oblasti obrade ličnih podataka i konfidencijalnosti ličnih informacija (u daljem tekstu Politika) odnosi se na sve informacije, koje sajt BalkanRus.com može dobiti od korisnika za vreme korišćenja svakog od sajtova, servisa, službi, programa i proizvoda BalkanRus.com (u daljem tekstu Servisi), a takođe tokom ispunjavanja BalkanRus.com, ili od strane njegovih afilijativnih lica, svih sporazuma i ugovora, zaključenih sa korisnikom u vezi sa korišćenjem Servisa.

Korišcenje sajta BalkanRus.com označava bespogovornu saglasnost korisnika sa ovom Politikom i u njoj ukazanim uslovima obrade njegovih ličnih podataka, a posebno na izvršavanje delatnosti, ukazanih u 3. č. 1 č. 3. Federalnog zakona od 27.07.2006. br. 152-F3 „O ličnim podacima“ kako bez, tako i sa korišćenjem sredstava automatizacije, i potvrđuje da, davši ovakvu saglasnost, on deluje slobodno, svojom voljom i u svom interesu; u slučaju nesaglasnosti sa ovim uslovima, korisnik je dužan da se suzdrži od korišćenja sajta BalkanRus.com.

Koje lične podatke mi prikupljamo

U okviru ove Politike pod „ličnom informacijom korisnika“ podrazumeva se:

 1. Lična informacija, koju korisnik daje o sebi samostalno prilikom registracije i stvaranja članka ili u procesu korišćenja sajta, uključujući lične podatke korisnika.
 2. Podatke, koje Servisi automatski predaju u procesu njihovog korišćenja pomoću ustanovljene programske zaštite koju podešava korisnik, između ostalog IP adresa, informacija iz cookie, informacija o brauzeru korisnika (ili drugog programa, pomoću kojeg se dobija pristup Servisima), vreme pristupa, adresa tražene stranice.
 3. Druga informacija o korisniku, u slučaju, ako je njeno prikupljanje i/ili pružanje određeno u regulatornim dokumentima određenih Servisa.

Sajt BalkanRus.com u širem smislu ne proverava ispravnost lične informacije, pružene od strane korisnika, i ne radi kontrolu njene upotrebljivosti.

Mi polazimo od toga da korisnik pruža ispravnu i dovoljnu ličnu informaciju prema pitanjima, koja se nude u formi registracije, da pružene informacije od strane korisnika pripadaju lično njemu i podržavaju tu informaciju u aktuelnom stanju. Rizik pružanja neispravne informacije nosi korisnik.

Saglasnost korisnika za obradu ličnih podataka je validna stalno od momenta registracije korisnika na sajtu, i ne zahteva periodičnu potvrdu. Sajt BalkanRus.com će čuvati ličnu informaciju toliko dugo, koliko je to neophodno za postizanje cilja, za koji je bila prikupljena, ili prema potrebama zakona i normativnih akata.

Sa kojim ciljem mi prikupljamo lične podatke

Sajt BalkanRus.com prikuplja, obrađuje i čuva samo one lične podatke koji su neophodni za potrebe Servisa i ukazivanje usluga (ispunjavanje saglasnosti i ugovora sa korisnikom), u strogoj saglasnosti sa važecim zakonom.

Lična informacija korisnika sajta BalkanRus.com može se koristiti sa sledećim ciljem:

 1. Identifikacija korisnika u okviru saglasnosti i sa sajtom BalkanRus.com;
 2. Veza sa korisnikom, između ostalog slanje obaveštenja, zahteva i obaveštenja, koji se tiču korišćenja Servisa, pružanja usluga, a takođe obrade zahteva i obaveštenja od korisnika;
 3. Poboljšanje kvaliteta Servisa, komfornost njegovog korišćenja, razrada novih Servisa i usluga;
 4. Targetiranje reklamnih materijala;
 5. Sprovođenje statističkih i drugih istraživanja na osnovu obezličenih podataka.

Uslovi obrade lične informacije korisnika i njena predaja trećim licima

U odnosu prema ličnoj informaciji korisnika čuva se konfidencijalnost, osim u slučaju dobrovoljnog pružanja korisnikom informacija o sebi za opšti pristup neograničenom krugu ljudi. Pri korišćenju posebnih Servisa (na primer, komentara), korisnik pristaje da određen deo njegovih ličnih podataka postane opštedostupan.

Sajt BalkanRus.com ima pravo da preda informaciju korisnika trećim licima u sledećim slučajevima:

Sajt BalkanRus.com ima pravo da preda informaciju korisnika trećim licima u sledećim slučajevima:

 1. Korisnik je izrazio svoju saglasnost za ovakav postupak;
 2. Predaja je neophodna u okviru korišćenja korisnikom određenog Servisa ili za ukazivanje usluga korisniku;
 3. Predaja je u skladu sa ruskim ili drugim primenjenim zakonom u okviru ustanovljene zakonom procedure;
 4. Takva predaja se dešava u okviru prodaje ili druge predaje biznisa (u potpunosti ili delimicno), pritom na narednog vlasnika prelaze sve obaveze za korišćenje uslova trenutne Politike prema dobijenoj ličnoj informaciji;
 5. U cilju obezbeđivanja mogućnosti zaštite prava i zakonskih interesa sajta BalkanRus.com ili trećih lica u slučajevima, kada korisnik narušava Uslove korišćenja sajta.

Promena lične informacije od strane korisnika

Korisnik može u svakom momentu da promeni (obnovi, dopuni) njime pruženu ličnu informaciju ili njen deo, korišćenjem funkcije ispravki ličnih podataka u delu „Lični kabinet“. Korisnik ima pravo da zahteva od sajta BalkanRus.com preciziranje, blokiranje ili uništenje (uklanjanje) njime pružene lične informacije ili njenog dela u slučaju ako su lični podaci nepotpuni, zastareli, netačni ili nisu neophodni za obradu traženog cilja, a takođe da se koristi pretpostavljenim zakonom mere za zaštitu svojih prava.

Mere koje se preduzimaju za zaštitu ličnih informacija korisnika

Sajt BalkanRus.com preduzima neophodne i dovoljne organizacione i tehničke mere za zaštitu lične informacije korisnika od nepotrebnog ili slučajnog pristupa, uništenja, izmene, blokiranja, kopiranja, širenja, a takođe od drugih nepotrebnih dejstva sa njima od strane trećih lica.


Izmena politike konfidencijalnosti. Primenjen zakon

Sajt BalkanRus.com ima pravo da unosi izmene u delotvornu Politiku konfidencijalnosti. Nova redakcija Politike stupa na snagu od momenta njene objave na sajtu BalkanRus.com, osim ako je drugačije ukazano u novoj redakciji Politike. Delotvorna redakcija je uvek dostupna na stranici sajta BalkanRus.com na adresi http://balkanrus.com/sr/privacy-policy/.

Delotvorna Politika i odnosi među korisnikom i sajtom BalkanRus.com, koji proističu u vezi sa primenom Politike konfidencijalnosti, podležu primeni prava Ruske Federacije.

Pri obradi ličnih podataka korisnika sajta BalkanRus.com, rukovodi se Federalnim zakonom RF „O ličnim podacima“.

Povratna veza. Pitanja i predlozi

Svi predlozi ili pitanja o delotvornoj Politici mogu se slati na adresu info@balkanrus.com.